Online catalogus

Het programma Wij&Wadvogels

Dit is een meerjarige samenwerkingsprogramma dat bestaat uit meerdere deelprojecten. Dit is verdeeld over drie sporen om zo breed mogelijke impact te maken.

1. Fysieke maatregelen door aanleg en inrichten van nieuwe locaties voor allerlei soorten vogels en/of versneld herstel van bestaande locaties, zowel binnen- en buitendijks. Deze maatregelen leiden veelal tot ander beheer.

2. Gedragsverandering door mensen bewust te maken van de negatieve gevolgen van verstoring. Dit gebeurt met gedragsbeïnvloeding, communicatie en voorlichting, zowel gericht op het brede publiek als op specifieke hoog-prioritaire gebieden.

3. Kennis vergaren en uitwisselen door het goed meten van de effectiviteit van maatregelen. En door opbouw en vastleggen van bewezen beschermingsmaatregelen (conservation evidence) en actieve (inter)nationale kennisuitwisseling; leren door doen.


Over Wij&Wadvogels

Jaarlijks maken 10 tot 12 miljoen vogels gebruik van het Waddengebied. Om te broeden, rusten en foerageren. Helaas gaat het al lange tijd niet goed met de wadvogelpopulaties. De Natura 2000 instandhoudingsdoelen worden niet of nauwelijks gehaald. Deze doelen zijn bovendien onvoldoende voor het herstel van gezonde wadvogelpopulaties. De urgentie om deze trend te keren is hoog, de bedreigingen zijn talrijk. Daarom maakte Nederland in het Trilaterale Waddenoverleg met Duitsland en Denemarken afspraken om de leefomstandigheden voor vogels in het Waddengebied te verbeteren. In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werd het Actieplan Broedvogels Waddenzee opgesteld in 2018. Het uitvoeren van de reguliere beheermaatregelen loopt via de Natura 2000-beheerplannen. Het uitvoeren van alle additionele maatregelen, ook buiten N2000, verloopt via het programma Wij&Wadvogels. 

Zeven natuurorganisaties werken samen aan het herstel van gezonde vogelpopulaties in het Waddengebied: Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland en de Waddenvereniging. Wij&Wadvogels wordt financieel mogelijk gemaakt door het Waddenfonds, het Investeringskader Waddengebied, het ministerie van LNV en de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen.