Deelproject 3.2: Analyse relatie hoogwatervluchtplaatsen en voedselgebieden wadvogels

Samenvatting:

Met een grondige analyse van alle plekken waar wadvogels bij hoogwater schuilen, de zogeheten HVP’s, hebben biologen namens Vogelbescherming Nederland gekeken waar de belangrijkste knelpunten zitten. Zo zijn er vogeltellingen gedaan in het waddengebied. Deze resultaten zijn gematcht met een gedetailleerd overzicht van een voedselrijke gebieden voor vogels. Waar zien we meer vogels dan je op basis van de gemiddelden zou mogen verwachten en waar zitten er juist minder? De belangrijke vraag was vervolgens: waaróm zitten ergens minder vogels dan je zou mogen verwachten en welke beheersmaatregelen kunnen hier getroffen worden?

Opgeleverde rapporten: