Deelproject 2.2: Pilot dynamisch zoneren Westhoek

Samenvatting:

Op kwelders en hoogwatervluchtplaatsen worden rustende vogels vaak verstoord door bezoekers en recreanten (al dan niet met loslopende honden). Bewustwording zorgt dat mensen alert zijn op hun gedrag, zonering kan vervolgens helpen om te zorgen dat mensen ook het juiste doen. 

In dit deelproject voerden we een pilot (living lab) uit waarin onderzocht werd op welke wijze effectieve dynamische zonering vorm kon krijgen. Met dynamische zonering wordt bedoeld dat locaties worden afgesloten op de momenten dat vogels kwetsbaar zijn (dus broedstranden alleen in het broedseizoen en hoogwatervluchtplaatsen alleen rond hoogwater). Deze specifieke activiteit mikte op een directe vermindering van verstoringdruk in kritische leefgebieden op kritische momenten. We richtten ons op publieksvoorlichting in combinatie met eigentijdse (fysieke) ondersteunende middelen en wilden zowel de rust bevorderen als mensen van de vogels laten genieten. 

Opgeleverde rapport(en):