Resultaten Wij&Wadvogels Fase I in 2023

In dit artikel leest u wat de resultaten zijn van het programma Wij&Wadvogels Fase I in 2023. Het is ons goed gelukt om het programma in de kijkers te zetten. Dit komt mede door het succes van de film ‘Strand’. En net zo goed door alle geboekte resultaten in de deelprojecten.

De film ‘Strand’ van Ruben Smit verscheen op 5 februari op NPO2 bij omroep MAX. Het toont onder meer de kwetsbaarheid van strandbroeders. Net als het belang van het tegengaan van menselijke verstoring in het Waddengebied. Er was veel media-aandacht voor deze film, die ook online na de uitzending veel kijkers trok. Een verkorte versie van de film draait op verschillende locaties en veerdiensten.

Voorkomen verstoring

Het tegengaan van verstoring kreeg ruim aandacht binnen diverse deelprojecten van Wij&Wadvogel. Zo werden gebieden afgezet met hekken en paaltjes, werden nesten beschermd en informatieborden geplaatst. We deden ook onderzoek naar welk effect deze maatregelen hebben. Ook kwamen er vogelkijkhutten, vrijwilligersketen en verrekijkeruitleenpunten. Dat alles ondersteund met een brede publiekscampagne om mensen bewust te maken met eenvoudige tips om verstoring te voorkomen. 

Schop in de grond

De zogenoemde schop-in-de-grond projecten verbeterden hoogwatervluchtplaatsen en broedgebieden. Ook is hard gewerkt aan de aanleg van diverse broedeilanden. Dit in de korte tijd in het jaar om dat te doen tussen broedseizoen, bouwvak en het stormseizoen in. We kregen ook te maken met tegenslagen, zoals personeelswisselingen en -tekorten, stroeve vergunningstrajecten, winterstormen, vogelgriep en (extreme) prijsstijgingen. Maar denk ook aan predatoren zoals vossen die zeer innovatief bleken om nesten te bereiken. De uitbreiding van natuurgebieden en het verbeteren van inrichting en waterhuishouding op een aantal plekken lieten al mooie resultaten zien, zoals bij het Hegewisterfjild

Monitoren en kennis delen

We hebben vogels geteld, geringd, gezenderd en kennis opgedaan over het gebruik van drones voor monitoringsdoeleinden. Deze kennis delen we breed, zodat vogels overal in het Waddengebied en ver daarbuiten daarvan kunnen profiteren.

Ruimte voor realisatie

In 2023 vroegen we akkoord om de einddatum van Wij&Wadvogels Fase I met twee jaar uit te stellen tot 31 december 2025. De financiers honoreerde deze aanvraag. Daardoor krijgen deelprojecten die kampen met vertraging toch de kans de beoogde output te realiseren. Over de voortgang en eventuele issues overleggen we periodiek met het Waddenfonds. De mate waarin genomen maatregelen ook daadwerkelijk resultaat opleveren, brengen we met een tussentijdse evaluatie in kaart.

foto: bontbekplevieren, Anke Oudejans