3 miljoen voor bescherming wadvogels

Vandaag maakte het Waddenfonds bekend 3 miljoen euro te investeren in de tweede fase van het programma Wij&Wadvogels. In de eerste fase zijn de omstandigheden voor broedende, rustende en foeragerende vogels in het Waddengebied al verbeterd. Vogelbescherming is zeer verheugd dat we dat werk komende vier jaar kunnen voortzetten.

“Met deze nieuwe financiële impuls kunnen we ook de komende jaren concrete maatregelen nemen om wadvogels zoals sterns en kluten te helpen door bijvoorbeeld nieuwe broedlocaties aan te leggen. Daarnaast geven we mensen tips om van de Wadden te genieten zonder daarbij vogels te verstoren”, vertelt Floris Italianer, directeur van Vogelbescherming Nederland. 

Internationaal vogelbelang

Het Waddengebied is het belangrijkste intergetijdengebied in Noordwest-Europa. Miljoenen vogels maken jaarlijks van het gebied gebruik om te broeden, maar ook om op krachten te komen tijdens de trek. Het is niet voor niets dat het waddengebied een beschermde Natura 2000-status heeft en op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat. Ondanks het grote internationaal belang van de Wadden hebben veel broed- en trekvogelsoorten het moeilijk. De vogels hebben onder andere last van verstoring door recreatie, visserij en roofdieren zoals vossen, ratten en verwilderde katten, gas-en zoutwinning en vogelgriep. 

“We zien bijvoorbeeld dat de noordse stern, een typische wadvogel die ook op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels staat, maar weinig jongen grootbrengt waardoor de toekomst van deze soort in het waddengebied onzeker is als we op deze weg doorgaan. En dit geldt voor veel meer wadvogelsoorten”, legt Italianer uit. 

Wij&Wadvogels in de volgende fase

Wij&Wadvogels startte in 2019 een eerste fase van vier jaar, als een ‘pluspakket’ boven op de Natura 2000-maatregelen voor vogels. Deze fase werd eveneens gefinancierd door het Waddenfonds en aangevuld met financiering van het ministerie van LNV en de drie waddenprovincies. In deze eerste fase is onderzoek gedaan naar welke broed- en rustplekken het belangrijkste zijn voor wadvogels, zijn deze gebieden geoptimaliseerd en zijn er maatregelen genomen zodat vogels minder last hebben van verstoring door recreanten. 

In Hegewiersterfjild nabij Harlingen werd bijvoorbeeld landbouwgrond afgegraven, waardoor het gebied natter is geworden en daardoor aantrekkelijker voor wad- en weidevogels. Met succes: in 2022 waren er ruim vierduizend broedparen van 25 soorten vogels; een stijging van tweeduizend ten opzichte van 2018, voordat Wij&Wadvogels van start ging.

Ook is door de verschillende terreinbeheerders onderzocht hoe predatie door bijvoorbeeld de vos tegengegaan kan worden. “Maar er is nog veel meer te doen in het Waddengebied en daarom is het belangrijk dat we ons werk, geborgd in het programma Wij&Wadvogels fase II de komende vier jaar kunnen voortzetten” zegt Italianer. “De drie miljoen euro van het Waddenfonds is daarin een belangrijke eerste stap. Hopelijk inspireert deze bijdrage van het Waddenfonds ook andere financiers en kunnen we hiermee tot eind 2027 een extra impuls geven aan de vogels in het Waddengebied.”  

Wij&Wadvogels Fase II is een samenwerkingsverband van zeven partners: Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland en de Waddenvereniging.

Help je mee?

Help je mee om vogels in het Waddengebied de rust en ruimte te bieden die ze zo hard nodig hebben? Kijk om je heen. Zie je vogels? Geniet, maar houd afstand. En dat geldt natuurlijk ook voor je hond. Houd je hond aan de lijn en laat deze ook in losloopgebieden niet achter vogels aan rennen. Betreed geen rustgebieden, maak niet teveel lawaai en blijf op de paden. Mensen en vogels kunnen prima samen op de Wadden.

Met de simpelste handelingen kunnen we voor de vogels een wereld van verschil maken! 

Ontdek wat jij kan doen

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto: Arnold van Kreveld