Waddenzee verliest mogelijk status als Werelderfgoed

Het blijven boren onder de Waddenzee komt Nederland duur te staan. De VN-organisatie UNESCO dreigt daardoor om de status van het enige Nederlandse natuur-Werelderfgoed in te trekken. Het comité roept de Duitse- en Nederlandse overheid met klem op om geen nieuwe gas- en zoutboringen meer te doen.  Meer ruimte voor gas- en zoutwinning betekent kans op bodemdaling, meer vervuiling en meer verstoring en uiteindelijk minder gezond leefgebied voor vogels. Dit terwijl het Waddengebied van levensbelang is voor vele miljoenen broed-, en vooral trekvogels. 

Waddenzee zwakke schakel

De Waddenzee is een belangrijke, maar zwakke schakel op de Oost-Atlantische trekroute van tientallen soorten vogels. Ook is het als broedgebied een zwakke schakel. Monitoring en onderzoek laten zien dat de vogelpopulaties van diverse soorten in het Waddengebied al vele jaren op rij dalen. De status van UNESCO Werelderfgoed betekent internationale erkenning van de enorme waarde van dit natuurgebied, om als zodanig te behouden voor de generaties na ons. Vogelbescherming Nederland blijft zich onverminderd inzetten om deze vogels te beschermen. Het ecosysteem van het Waddengebied is onmisbaar voor de biodiversiteit wereldwijd.

Klimaatverandering

De overheid heeft een internationale verantwoordelijkheid om het Waddengebied als Natura 2000 gebied te beschermen. Met het risico op dalende zeebodem als gevolg van boringen in de Waddenzee neemt de urgentie voor beschermen toe. Het is een ontoelaatbare bedreiging in tijden van klimaatverandering en een stijgende zeespiegel. Vogelbescherming Nederland hoopt dat de dreiging van de VN-organisatie om de status als Werelderfgoed in te trekken een wake up call is voor de politiek. Laat dit unieke natuurgebied niet verloren gaan. 

Programma Wij&Wadvogels

Vogelbescherming Nederland werkt al jaren aan de bescherming van de Wadden, bijvoorbeeld in het Programma naar een Rijke Waddenzee en met uitvoering van het Actieplan Broedvogels Waddenzee. Sinds 2019 bestaat het programma Wij&Wadvogels. Dit is een samenwerkingsverband van zeven partners: Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland en de Waddenvereniging. Samen werken we aan allerlei maatregelen om kwetsbare wadvogelpopulaties weer gezond te maken. 

Vergadering van het Werelderfgoedcomité van Unesco

Van 10 tot 25 september komt het UNESCO’S Werelderfgoed comité bijeen in Riyadh. De staat van bescherming en de zorgen om gas- en zoutwinningsprojecten maken deel uit van de agenda.

Lees het UNESCO-rapport met daarin ook de analyse van Unesco (p. 38-43)

 

Foto: Koos Dansen