Onderzoeken Sovon naar allerlei soorten wadvogels

Belangrijk onderdeel van het programma Wij&Wadvogels is het doen van onderzoek. Daar is Sovon een belangrijke kennispartner voor. Zij doen in het Waddengebied onderzoek naar allerlei soorten vogels. In dit artikel delen we een aantal recent opgeleverde rapporten. 

Rapport over visetende broedvogels

Sovon verzamelde kennis over het (foerageer)gedrag van enkele soorten broedvogels in de Waddenzee, waaronder visdieven. Deze en een aantal andere soorten broed­vogels van het Waddengebied zijn voor hun voedsel afhankelijk van het aanbod aan vissen. Sovon deed dit in een gecombineerd onderzoek naar pelagische vis van het project Waddentools Swimway Waddenzee.

De resultaten wijzen erop dat van visdief en zilvermeeuw het overgrote deel van de broedende en pleisterende vogels binnen de begrenzingen van de Waddenzee zou kunnen foerageren. Het aanbod aan vis lijkt in alle zeegaten goed te zijn. Al­leen in het zeegat tussen Ameland en Schiermonnikoog werd minder vis aangetroffen. Met name sterns lij­ken de zeegaten veel te gebruiken om te foerageren. Sterns werden vrijwel niet waargenomen tussen Ameland en Schiermonnikoog. 

Lees de rapportage aantallen en verspreiding van visetende broedvogels in het Waddengebied in mei-juni 2022.

Verdiepende monitoring kustbroedvogels

Deze verdiepende monitoring richt zich op habitatge­bruik en voedsel van visdief, kluut en bontbek- en strandplevier. En op demografische moni­toring van verschillende kustbroedvogelsoorten. Dit voortgangsrapport beschrijft activiteiten en resulta­ten van de verdiepende monitoring zoals uitgevoerd in 2022. 

Net als in 2021 is er veel aandacht besteed aan visdieven. Daarom bevat dit rapport voor deze soort tevens een eerste vergelijking van de resul­taten tussen de twee jaren. Het werk aan de visdief loopt parallel aan bemonstering van pelagische vis, zie de rapportage hierboven. 

Naast visdieven is in 2022 ook veel aandacht be­steed aan kluten. Dit is het eerste jaar voor deze soort, waar­bij uitgebreide werkzaamheden werden verricht. Voor de plevieren ging het net als in 2021 om pilot werkzaamheden. In 2023 wordt de verdiepende moni­toring aan kluten voortgezet, op basis van de ervaringen uit 2022. Ook wordt in dat jaar een pilot voor de plevieren uitgevoerd. Dit rapport geeft een overzicht van wat reeds van deze soorten bekend is en de plannen voor 2023.

Lees de verdiepende monitoring van kustbroedvogels in Wij&Wadvogels: Jaarrapportage 2022

Voortgangsrapportage projectlocaties voor kustbroedvogels en weidevogels

Op verschillende plekken zijn projecten waar Wij&Wadvogels fysieke maatregelen gaat nemen. In deze tussen­tijdse rapportage over 2022 staat de huidige situatie van twaalf projectgebieden. De focus ligt op de broedaantallen en (eventueel) broedsucces per gebied. Daarnaast presenteert Sovon de resultaten van onderzoek met kleur­ringen.

Voor een goede evaluatie van de verschillende ingrepen en slaag- en faalfactoren is het belangrijk de uitgangssituatie vast te leggen. En om na te gaan hoe het voorkomen van vogels zich verder ontwik­kelt na de uitvoeringsfase. In deze rapportage staat per gebied de huidige situatie en wat de fysieke maatregelen zijn. Ook staan de aantallen broedvogels van de afgelopen tien jaar voor 14 soorten kust- en wei­devogels erin. Met het broedsucces voor zover bekend en informatie over dispersie, gebaseerd op ge­kleurringde vogels. Zenderen en kleurringen doen we ook op locaties in het IJsselmeer en de Zuidwestelijke Delta. Dit omdat we willen weten hoe het zit met emigratie-immigratie en sterfte van kustvogels op de projectlocaties van Wij&Wadvogels en op Waddenschaal. 

In vergelijking met de gehele Waddenzee zijn de trends in de projectgebieden als totaal iets positiever. Er zijn wel grote verschillen tussen de gebie­den. De locatie Hegewiersterfjild, waar de ingrepen al in 2015 begonnen zijn, laat voor veel soorten een positieve trend zien. En heeft in verhouding ook grote aantallen vogels. Uitzondering daarop is visdief, deze laat hier een flinke daling zien door vogelgriep. De vervolgmonitoring zal uitwijzen of zulke positieve ver­anderingen ook in de andere gebieden gaan optreden. 

Lees de voortgangsrapportage projectlocaties voor kustbroedvogels en weidevogels.

Op de foto visdieven (fotograaf Peter van Graafeiland)